نمایه کنفرانس در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC

  • صفحه اصلی
  • نمایه کنفرانس در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC
نمایه کنفرانس در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC
نمایه کنفرانس در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC
نمایه کنفرانس در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC

کنفرانس ملی کودکان استثنایی از منظر روانشناسی تربیتی ، علوم شناختی و آسیب شناختی با کد 11304-98190 در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام نمایه گردید .

کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC نمایه میشوند