معرفی کنفرانس

معرفی کنفرانس
با استعانت از پروردگار متعال ، کنفرانس ملی کودکان استثنایی از منظر روانشناسی تربیتی ، علوم شناختی و آسیب شناختی ، به میزبانی دانشگاه شهیدچمران اهواز در تاریخ 22 آبان 1398 برگزار خواهد شد. از کليه پژوهشگران و متخصصان در رشته هاي مرتبط دعوت مي شود تا مقالات خود را که حاوي آخرين يافته هاي علمي در زمينه هاي موضوعي کنفرانس مي باشند را به دبيرخانه کنفرانس ارسال کنند.
معرفی کنفرانس

با استعانت از پروردگار متعال ، کنفرانس ملی کودکان استثنایی از منظر روانشناسی تربیتی ، علوم شناختی و آسیب شناختی ، به میزبانی دانشگاه شهیدچمران اهواز  در تاریخ 22 آبان 1398 برگزار خواهد شد. از کليه پژوهشگران و متخصصان در رشته هاي مرتبط دعوت مي شود تا مقالات خود را که حاوي آخرين يافته هاي علمي در زمينه هاي موضوعي کنفرانس مي باشند را به دبيرخانه کنفرانس ارسال کنند.