علی ممبینی مدیر آموزش و پرورش استثنایی استان خوزستان به عنوان یکی از سخنرانان کلیدی معرفی شدند

  • صفحه اصلی
  • علی ممبینی مدیر آموزش و پرورش استثنایی استان خوزستان به عنوان یکی از سخنرانان کلیدی معرفی شدند
علی ممبینی مدیر آموزش و پرورش استثنایی استان خوزستان به عنوان یکی از سخنرانان کلیدی معرفی شدند
علی ممبینی مدیر آموزش و پرورش استثنایی استان خوزستان به عنوان یکی از سخنرانان کلیدی معرفی شدند
علی ممبینی مدیر آموزش و پرورش استثنایی استان خوزستان به عنوان یکی از سخنرانان کلیدی معرفی شدند

پس از جلسه امروز دوشنبه 8 مهرماه ، علی ممبینی مدیر آموزش و پرورش استثنایی استان خوزستان به عنوان یکی از سخنرانان کلیدی کنفرانس معرفی شدند