تماس با ما

نشانی دبیرخانه : اهواز ، دانشگاه شهید چمران اهواز ، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

تلفن : 06132907526 - اطلاع رسانی : 09302944215

پست الکترونیک : pexcec98@gmail.com

ساعت تماس از 9 الی 15